Komu i na jakich zasadach przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to świadczenie pieniężne, które może pokryć część kosztów pochówku. Co ważne z perspektywy pogrążonych w żałobie bliskich zmarłego, wniosek o zasiłek można złożyć do 12 miesięcy od dnia śmierci.

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek przeznaczony jest dla rodziny zmarłego (małżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwa, dziadków, wnuków) oraz dla innych osób lub instytucji, które ponoszą koszty pogrzebu. W związku z tym, o zasiłek może ubiegać się również m.in. pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej, ale też obca osoba, która płaci za pochówek.

Zasiłek pogrzebowy można otrzymać w przypadku śmierci osoby, która była ubezpieczona w ZUS, pobierała rentę lub emeryturę lub w dniu śmierci spełniała warunki do otrzymania renty lub emerytury, a także osoby, która nie była ubezpieczona, lecz pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne albo zasiłek macierzyński. O zasiłek można wnioskować również w sytuacji, w której zmarły jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej w ZUS albo pobierającej rentę lub emeryturę.

Jakie kroki należy podjąć w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego?

Uprawnieni do otrzymania zasiłku pogrzebowego powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następujące dokumenty:

  • wniosek o zasiłek (Z-12),
  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • oryginały rachunków potwierdzające wszystkie koszty związane z pogrzebem,
  • zaświadczenie od pracodawcy, że zmarły był ubezpieczony w ZUS,
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym,
  • dokument tożsamości.

Dokumenty należy złożyć do urzędu, który wypłacał zmarłemu rentę lub emeryturę, a w przypadku, gdy zmarły nie pobierał tych świadczeń, do jednostki ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Zakład pogrzebowy może pośredniczyć w kontakcie z urzędem, przekazując dokumenty w imieniu rodziny zmarłego.

Rodzina zmarłego otrzymuje 4000 zł, natomiast instytucje opłacające pogrzeb oraz obce osoby mogą otrzymać maksymalnie 4000 zł. Wypłata następuje w ciągu 30 dni roboczych od złożenia wniosku.