Czy zasiłek pogrzebowy można uzyskać przed pogrzebem?

Zasiłek pogrzebowy to wsparcie finansowe, które pozwala pokryć koszty pochówku osoby zmarłej. Według przepisów wypłata zasiłku pogrzebowego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku i złożenia wymaganych dokumentów. Można jednak, korzystając ze wsparcia zakładu pogrzebowego w zakresie starania się o zasiłek, liczyć na bezgotówkowy sposób rozliczenia ostatniego pożegnania.

Komu przysługuje wypłata zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje temu, kto ponosi koszty pochówku. Jeśli koszty ponosi kilkoro członków rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje im proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Zasiłek pogrzebowy przysługuje m.in. w przypadku pochówku osoby ubezpieczonej w ZUS lub osoby, która ma przyznaną rentę, emeryturę lub emeryturę pomostową, rentę socjalną lub zasiłek przedemerytalny.

Ile czeka się na wypłatę zasiłku pogrzebowego?

W przypadku złożenia poprawnych i kompletnych dokumentów:

  • karty zgonu,
  • dowodu osobistego osoby zmarłej,
  • zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatniego odcinka emerytury bądź renty,
  • wniosku ZUS Z-12,
  • skróconego odpisu aktu zgonu,
  • oryginałów rachunków potwierdzających poniesienie kosztów,
  • dokumentów potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo,
  • zaświadczenia płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci,

wypłata zasiłku pogrzebowego następuje w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów.

Czy w ramach zasiłku pogrzebowego można pokryć koszty pochówku bezgotówkowo?

Korzystając z usług zakładu pogrzebowego, który zapewnia kompleksową i dyskretną pomoc przy organizacji pochówku, można liczyć na wsparcie w dopełnieniu formalności przy uzyskaniu zasiłku pogrzebowego. Korzystając ze wsparcia zakładu w tym zakresie, zyskuje się możliwość bezgotówkowego rozliczenia ostatniego pożegnania w ramach świadczenia.